Regulamin konkursu

REGULAMIN NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu "Konkursem") jest Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany przez Rektora, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Licealnej 9.

2.       Konkurs trwa od 15 października do 20 listopada 2009 r.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1.        Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Nadesłanie prac plastycznych na Konkurs będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.        W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne będące dziećmi, pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego (lub ich rodzin) od 3 do 16 roku życia (zwane dalej „Uczestnikami”).

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu:

1)              przysłać własnoręcznie narysowany obrazek o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, w formacie nie większym niż A4 wykonany w technice umożliwiającej skanowanie,

2)               na odwrocie pracy podpisać się czytelnie, podać wiek, tel. kontaktowy oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Promocji: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, godziny pracy od 7.00 do 15.00,

3)              dołączyć oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica.

2.       W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w składzie przewodniczący oraz dwóch członków komisji.

3.       W dniu 23 listopada 2009 roku Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę określoną w § 4 ust. 1.

4.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 listopada na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl

5.       Nagrody przekazane zostaną osobiście.

6.       Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie również stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie. Wszystkie decyzje Komisji zostaną zapisane w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej podpisanym przez wszystkich członków Komisji. Dokumentacja z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie przechowywana w siedzibie Organizatora.

§ 4 Nagrody

1.       Nagrodami w Konkursie są: zestawy do gier i zabaw sportowych.

2.       Uczestnicy nie mają możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3.       Wydanie nagród zostanie potwierdzone przez uczestników poprzez podpisanie druku protokołu odbioru. Uczestnicy w momencie odbierania nagrody mają obowiązek sprawdzić, czy jest ona kompletna.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.       Wszystkie nagrody w Konkursie ufundował Organizator.

2.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Promocji i na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu Organizator powiadomi Uczestników umieszczając stosowaną informację na stronie internetowej Akcji Uniwersytet Dzieciom  www.dzieciom.uz.zgora.pl

4.       Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będą przechowywane w bazie danych, której administratorem będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik będzie miał prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

5.       Ze zwycięzcami konkursu zostanie podpisana umowa dotycząca korzystania przez Uniwersytet Zielonogórski z wykonanych przez nich kartek.

oświadczenie

oswiadczenie.pdf

pdf, 51K, 10/30/08, 381 downloads