Uniwersytet Dzieciom


W grudniu 2002 r. narodził się pomysł zainicjowania działalności charytatywnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od początku wiadomo było do kogo Akcja ta ma być skierowana. Zawsze potrzeby dzieci były priorytetem dla osób zaangażowanych w powołanie do życia „Uniwersytet Dzieciom”.
Od kilku lat już Akcja pomaga zielonogórskim świetlicom terapeutycznym.
Założono, że Akcji przewodniczyć będzie zawsze współmałżonek rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2002–2005 tę funkcję pełniła dr Teresa Kisielewicz, a w latach 2005–2012 mgr  Regina Osękowska. Od września 2012 r. przewodniczącą Komitetu Honorowego Akcji ,,Uniwersytet Dzieciom’’ jest prof. Alicja Kuczyńska.
W ciągu tych kilku lat działania Akcji zorganizowano wiele przedsięwzięć  m.in. doroczne koncerty, kabaretony, „Gwiazdki z żużlowcami”. Bardzo ważna w corocznym programie Akcji była również licytacja fantów otrzymanych od rożnych osób, które zainteresowały się działalnością Akcji. Do tego grona należą pracownicy i studenci UZ, prominenci i lokalni biznesmeni.
Ponadto każdego roku dzieci biorą udział w organizowanej specjalnie dla nich spartakiadzie.
Dzięki Akcji możliwe stało się organizowanie dla dzieci specjalnych wykładów i spotkań z wykładowcami Uniwersytetu.
Nie sposób wymienić wszystkich osób, na pracę których od początku swego istnienia mogła liczyć Akcja. Do tej niemałej grupy należą pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, jego sympatycy i przyjaciele. Wszystkim darczyńcom, sponsorom i osobom zaangażowanym w niesienie przesłania Akcji przyznawane są specjalne wyróżnienia – Indexy Serc.
To, co szczególnie cieszy, to przede wszystkim jej permanentny wzrost. Coraz większy zasięg Akcji tożsamy jest z powiększającym się gronem osób angażujących się w jej przebieg. W ten sposób wypełnia się misja „Uniwersytet Dzieciom”, której podstawowym założeniem jest powszechna obecność dzieci objętych Akcją w życiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w latach 2005-2012 brali udział i wspierali Akcję "Uniwersytet Dzieciom".  Przedsięwzięcie  realizowane przez społeczność akademicką Uniwersytetu Zielonogórskiego niosło pomoc potrzebującym dzieciom z Zielonej Góry, w tym także pracowników uczelni i miało wymierny charakter. Zmienialiśmy formy i zakres działania, dostosowując nasze przedsięwzięcia do potrzeb dzieci oraz naszych możliwości organizacyjnych i finansowych. Zyskaliśmy wielu przyjaciół i sympatyków dla naszych działań i daliśmy radość najbardziej potrzebującym dzieciom. Dziękuję Pracownikom Biura Promocji UZ, pracownikom i studentom Studium Wychowania Fizycznego, pracownikom i studentom Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz pracownikom administracji UZ za bezinteresowne zaangażowanie i inspirowanie kolejnych działań na rzecz dzieci.  Wierzę, że stworzona instytucja Akcja "Uniwersytet Dzieciom" będzie kontynuowana i rozwijana.

mgr Regina Osękowska
Przewodnicząca Komitetu Honorowego
Akcji "Uniwersytet Dzieciom" w latach 2005-2012