Prace nagrodzone 2017

Zosia_Doligalska_-_3_lata.jpg

Zosia Doligalska, 3 lata

Alicja_Patan_-_4_lata.jpg

Alicja Patan, 4,5 roku

Emilia_Eljasz_-_8_lat.jpg

Emilia Eljasz, 8 lat

Natasza_Krzystyniak_-_6_lat.jpg

Natasza Krzystyniak, 6 lat

Zofia_Kotlarska_-_11_lat.jpg

Zofia Kotlarska, 11 lat

Justyna_Szczeszek_-_13_lat.jpg

Justyna Szczeszek, 13 lat

Filip_Janion_-_15_lat.jpg

Filip Janion, 15 lat

Amelia_Lok?_-_15_lat.jpg

Amelia Loks, 15 lat